Att stödja asylsökande övervinna utmaningar med information kräver mångsidiga strategier och respektfullt bemötande

4.10.2022 Hilda Ruokolainen

Respekftulla och inkluderande sätt att förmedla information kan bidra till att lösa informationsrelaterade problem, i synnerhet i svåra och känsliga situatione. Detta konstaterar jag i artikeln Volunteers’ strategies for supporting asylum seekers with information challenges där temat diskuteras i samband med volontärer som stödjer asylsökande. Asylsökande stöter på flera problem i sin vardag där utmaningarna med information endast är en del av en större helhet. Ändå är det viktigt att stödja asylsökande övervinna informationsproblem, dessa problem kan till exempel innebära att få felaktig information, att inte ha tillgång till den information man behöver eller att inte förstå den information man får. Med hjälp av informationsrelaterade strategier, som tar hänsyn till den övergripande situationen som asylsökande befinner sig i, kan dessa utmaningar lindras.


Sedan 2015 har volontärer blivit allt viktigare aktörer i asylprocessen (Jauhiainen, 2017). De stödjer asylsökande med krävande uppgifter, såsom asylansökningar, -intervjuer och överklagande av asylbeslut. Asylprocessen har blivit lång och komplicerad för många asylsökande. Därtill har det funnits flera ändringar i utlänningslagen och sätt att tillämpa lagen. Humanitärt skydd har avskaffats, familjeåterförening har blivit svårare, det har blivit svårare att få rättshjälp och fatalietider har blivit kortare (Pirjatanniemi et al, 2021), bara för att nämna några förändringar. Sämre rättsskydd gör det mycket svårare att få information, och informationen om processen är ofta för komplicerad att förstå för enstaka asylsökande. Volontärer har varit tvungna att ingripa och hoppa in där de mer officiella tjänsterna inte räcker till.

Strategier för bra informationsförmedling
Mina intervjuer med volontärer i Finland visar att volontärer använder sex olika informationsrelaterade strategier: informationsförmedlingsstrategier, språkstrategier, rumsliga och icke-verbala kommunikativa strategier, inkluderande strategier, handledande strategier och strategier med flexibla roller.
Informationsförmedlingsstrategier har direkt med information att göra. Volontärer ger och delar information till asylsökanden som de har att göra med. De balanserar hur mycket och hurdan information personen kan ta emot. Information tolkas och förklaras åt personen, detta gäller också kulturell tolkning. Viktig information repeteras flera gånger på olika sätt. Volontärerna tar reda på om någon information eller något rykte stämmer, och korrigerar ifall de tycker att personen fått felaktig information eller förstått något fel.


I olika situationer anpassar volontärerna sitt språk kulturellt och enligt situationen, dvs. använder språkstrategier. Det kan till exempel innebära att lyfta fram konkreta exempel, beskriva något med metaforer, rita, använda enkelt språk eller använda olika språk samtidigt. En viktig del av språkstrategierna är att se till att det alltid finns en officiell eller inofficiell tolk när viktiga saker diskuteras. Volontärer är också medvetna om olika språkregister. Ett tydligt exempel är ”Migri-språk” som volontärer och asylsökande måste kunna behärska när de kommunicerar med Migrationsverket. Det innebär att man ska beskriva allt mycket deskriptivt, precist och logiskt, och volontärer tränar asylsökanden i det språket.


Det finns också icke-verbala sätt att göra en situation trygg för asylsökanden, volontärer använder rumsliga och icke-verbala kommunikativa strategier för det. Då de diskuterar information med asylsökanden, gör de det tillsammans, detta kan exempelvis betyda att volontären och asylsökanden sitter bredvid varandra, inte mittemot varandra. Genom att använda kroppsspråk kan man visa att man bryr sig. Volontärer kan också förbereda asylsökanden för asylintervjuer genom att beskriva hur rummet på Migrationsverket ser ut, till exempel kan det handla om att berätta för asylsökanden att alla sitter under intervjun eller att intervjuaren inte nödvändigtvis håller ögonkontakt hela tiden.
Kommunikationen med asylsökanden baserar sig på individuella behov, volontärer använder inkluderande strategier för att få personen att känna sig iakttagen och trygg. De visar att de är intresserade av personens välmående och ger emotionellt stöd. Ofta innebär detta att vara tillgänglig och flexibel med tiden. Delaktighet hänger starkt ihop med förtroende som måste byggas under en längre period och ofta också i vardagliga situationer. Volontärer verkar vara medvetna om delaktighet också genom icke-delaktiga situationer som de stött på till exempel hos polisen eller på Migrationsverket.


Handledande strategier går ut på att stödja asylsökandes agentskap och eget initiativ samtidigt som volontärer inte lämnar dem ensamma. Detta innebär att ha en helhetsbild av asylsökandes situation och försöka få personen att också uppfatta sin egen situation. Handledande strategier är delvis motstridiga: beroende på situationen, ger volontärer tillräckligt med information så att personen kan fatta egna beslut men ofta gör volontärer också saker för personen, det kan till exempel handla om att ge stöd i att skriva en fullmakt.


Strategier med flexibla roller hjälper volontärer att välja det bästa sättet att umgås med asylsökanden i olika situationer. Så här omfattande volontäraktiviteter betyder att volontärer har en professionell roll som hjälper dem att specialisera sig och dra gränser. Volontärer önskar att deras arbetsinsats skulle erkännas som en värdefull del av asylsystemet. De utnyttjar också kunskaper som de lärt sig via sina andra jobb. Utöver den professionella rollen har de ofta ett nära förhållande med många asylsökande och beskriver dem till och med som vänner. Rollen som vän kan hjälpa bygga informella situationer där informationsförmedling kan stödjas på ett naturligt sätt.


Respektfulla informationsrelaterade strategier kan öka förtroende
Det är ytterst viktigt att asylsökande får korrekt och relevant information, detta kan ses som en del av den helhet som behövs för att kunna bygga ett nytt liv i en ny situation. Tidsenlig information och bättre informationsförmedling löser förstås inte det att asylsökandes rättsskydd har försämrats, men det kan hjälpa asylsökande orientera sig i denna komplicerade situation. Det är ändå inte tillräckligt att enbart ge rätt information eller ha information tillgängligt. Tillgången till information borde också stödjas på ett mångsidigt sätt, genom att använda olika informationsrelaterade strategier.


Även om dessa strategier fokuserar på volontärer och asylsökande, kan de också tillämpas i andra situationer. Personliga informationsdelningssituationer, där information kan diskuteras, inte enbart ges, är effektiva. Därför borde det finnas strukturer som stöder personliga kontakter: till exempel någon form av informationsservice för invandrare som baserar sig på informell interaktion. Det är också viktigt att asylsökandes och invandrares egna åsikter hörs och bemöts respektfullt i dessa situationer. Kontakten till olika myndigheter kan göras smidigare genom att tillämpa åtminstone några av dessa respektfulla och inkluderande strategier.


Jag påstår att informationsrelaterade strategier, som baserar sig på respektfullt bemötande, bidrar till att 1) asylsökande får den information de behöver, 2) asylsökande får information på ett lämpligt sätt och 3) asylsökande förstår information bättre och 4) det förtroende som behövs för att kunna ta emot information, dela och använda information ökas. I bästa fall kan dessa strategier öka allmänt förtroende som behövs för att kunna agera i samhället och känna sig delaktig.


The Mobile Futures blog explores different themes as well as methodologies connected to our research. It is authored by our researchers and published in different languages. If you would like to collaborate with us don’t hesitate to reach out on hello@mobilefutures.fi

Mobile Futures -blogissa tarkastellaan eri teemoja ja tutkimukseen liittyviä menetelmiä. Blogia kirjoittavat ovat tutkijamme, ja se julkaistaan eri kielillä. Jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen hello@mobilefutures.fi.

Mobile Futures bloggen utforskar olika teman och metoder som är kopplade till vår forskning. Den skrivs av våra forskare och publiceras på olika språk. Om du vill samarbeta med oss, tveka inte att ta kontakt på hello@mobilefutures.fi.