Meistä

Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (Mobile Futures) on monitieteinen, toimintakeskeinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa keskittymällä kotoutumiseen luottamukseen perustuvana, kaksisuuntaisena prosessina. Johtoajatuksena on, että oikeudenmukainen ja osallistava yhteiskunta on kestävämpi kohdatessaan väestörakenteen muutosten haasteet.

Hankkeen ensisijaisina tavoitteina on edistää monimuotoisempaa kulttuuri- ja työelämää, tunnistaa ja torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia sekä viime kädessä edistää maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevien julkisten keskustelujen muuttamista siten, että niissä keskitytään keinoihin, joilla Suomesta voidaan tehdä osallistavampi ja vastaanottavaisempi yhteiskunta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Mobile Futures käyttää Living Lab -menetelmää. Living Lab on yhteiskehittämisen menetelmä ja tapa kehittää aitoa yhteistyötä tutkijoiden ja eri sidosryhmien välillä. 

Mobile Futures korostaa sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen merkitystä hyvien väestösuhteiden kehittämisessä. Hankkeen keskeinen teoreettinen viitekehys perustuu kriittiseen kotoutumistutkimukseen, jossa kyseenalaistetaan nykyiset kotouttamismallit, joissa yhteiskunta näyttäytyy neutraalina kotoutumisen “areenana” ja itse kotoutumisprosessi maahanmuuttajien ja heidän perheidensä vastuuna – ja usein myös ongelmana.

Tutkimus jakautuu neljään työpakettiin (TP), joissa tutkitaan luottamusta monitieteisesti: luottamus oikeuteen (TP2), luottamus informaatioon (TP3), luottamus työmarkkinoilla (TP4) ja luottamus arjen kohtaamisissa (TP5). Nämä osa-alueet ovat keskeisellä sijalla luottamuksen lisäämisessä ja parempien väestösuhteiden rakentamisessa. Näemme, että hyvien väestösuhteiden kehittäminen on avainasemassa väestönmuutoksen tuomiin haasteisiin vastaamisessa.


Hanketta johtaa Åbo Akademin kansainvälisen oikeuden professori Magdalena Kmak. Konsortion varajohtaja ja WP5:n johtaja on Johanna Leinonen, akatemiatutkija Oulun yliopistosta. Muut työpakettien vetäjät ovat apulaisprofessori Daniela Alaattinoğlu (WP2, Turun yliopisto), professori Gunilla Widén (WP3, ÅA) ja tutkimusjohtaja Marja Tiilikainen (WP4, Siirtolaisuusinstituutti, SI). SI:n johtaja Saara Pellander toimii vuorovaikutusjohtajana (WP6) ja Yasmin Samaletdin (ÅA, SI) hanke- ja vuorovaikutuskoordinaattorina.

Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (Mobile Futures) on kuusivuotinen tutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Mobile Futures on osa STN:n tutkimusohjelmaa Väestörakenteen muutokset - syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAFIA) (DEMOGRAPHY), 2021-2027.