TP 3 Luottamus informaatioon
Työpaketin 3 johtaja

Gunilla Widén, Åbo Akademi, gunilla.widen@abo.fi, +358 50 4053255

Tietoa työpaketista

Työpaketissa 3 tarkastellaan luottamusta maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevaan informaatioon ja asiantuntijatietoon kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevan tiedon levittäminen kansalaisille auttaa torjumaan ennakkoluuloja ja polarisaatiota. Sen vuoksi tarkastelemme kriittisesti, a) miten kansalaisten luottamus maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevaan informaatioon kehittyy, b) missä määrin tiedolla voi vaikuttaa asenteisiin maahanmuuttoa kohtaan ja c) miten voimme edistää maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevan luotettavan tiedon laajaa saatavuutta.

Toiseksi maahanmuuttajat tarvitsevat ja käyttävät sekä virallista että epävirallista tietoa kotoutumisprosessistaan. On kuitenkin olemassa monenlaisia, helposti huomaamatta jääviä esteitä tiedonsaannille, jotka voivat haitata kotoutumista. Kielitaito tai tietoteknisten taitojen puute ovat ilmeisiä esteitä kotoutumiselle, kun taas kulttuuriset, sosiaaliset ja emotionaaliset esteet jäävät helposti huomaamatta. Nämä vaikuttavat kuitenkin siihen, miten navigoimme tietomaisemissa, miten sopeudumme uuteen tietoinfrastruktuuriin tai miten selviydymme tiedon saamiseen liittyvistä haasteista, kuten tiedon ylikuormituksesta, ristiriitaisen tiedon ja dis- tai misinformaation saamisesta jne. Meidän on ymmärrettävä paremmin eri maahanmuuttajaryhmien tiedon jakamiseen ja käyttöön liittyviä käytäntöjä sekä sitä, miten ne vaikuttavat heidän luottamukseensa viranomaisten tarjoamiin tietoihin. Tutkimus auttaa siis tuottamaan tietoa ja palveluja, joissa nämä informaatiokäytännöt ja niihin liittyvä käyttäytyminen otetaan huomioon.

Osallistava lähestymistapa on tärkeä, jotta voidaan ymmärtää kansalaisten käsityksiä maahanmuutto- ja kotouttamiskysymyksistä ja maahanmuuttajien kokemuksia informaation saatavuudesta. Keräämme työpaketissa aineistoa haastattelujen ja työpajojen avulla. Lisäksi toteutamme kyselytutkimuksen aikuisväestön keskuudessa. Kyselyssä kartoitetaan ihmisten luottamusta asiantuntijatietoon ja heidän asenteitaan maahanmuuttajia ja kotouttamista kohtaan. Työpakettimme tavoitteet ovat:

  • Parantaa maahanmuuttajille tärkeän tiedon saavutettavuutta heidän informaatioresilienssinsä tukemiseksi;
  • Tuottaa politiikkasuosituksia liittyen maahanmuuttajien tiedontarpeisiin ja kansalaisten informaatiokäyttäytymiseen, tavoitteena vaikuttaa maahanmuuttoa ja kotoutumista koskeviin virallisiin tiedotushankkeisiin; 
  • Julkaista Media Information Literacy (MIL) Handbook for Integration, jota voidaan käyttää eri koulutustarpeisiin; 
  • Edistää medialukutaitoon (MIL) liittyvää sidosryhmien välistä yhteistyötä ja siten parantaa tietoisuutta MIL:n roolista kotoutumisen tukemisessa.
Tutkijat

Khadijah Kainat, Åbo Akademi
Hilda Ruokolainen, Åbo Akademi
Linda Bäckman, Siirtolaisuusinstituutti