TP 5 Luottamus arjen kohtaamisissa
Työpaketin 5 johtaja

Johanna Leinonen, Oulun yliopisto, johanna.leinonen@oulu.fi,
+358 50 306 6920

Tietoa työpaketista

Työpaketissa 5 lähestytään kaksisuuntaista kotoutumista tutkimalla erilaisista taustoista tulevien ihmisten arjen kohtaamisia paikallistasolla (esim. Oulussa ja Turussa). Työpaketin tutkijat työskentelevät kahdessa oppiaineessa Oulun yliopistossa, historiassa ja sukupuolentutkimuksessa, sekä Siirtolaisuusinstituutissa ja Åbo Akademissa. Paikkasidonnaiset vuorovaikutussuhteet ovat avainasemassa sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen kehittymisessä. Työpaketissa keskitytään emotionaalisiin siteisiin sekä sosiaalisiin ja aineellisiin yhteyksiin, joita ihmiset rakentavat paikkaan. Näitä siteitä ja yhteyksiä ja niiden muodostamaa kiintymystä paikkaan (engl. place attachment) pidetään kotoutumisen keskeisinä osatekijöinä. Tutkimus toteutetaan monipaikkaisen etnografian menetelmin. Tieteellisten julkaisujen lisäksi työryhmä julkaisee politiikkasuosituksia sekä järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Työpaketti koostuu kahdesta temaattisesta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä tutkitaan luottamuksen rakentumista ja paikkaan kiinnittymistä pakkomuuttajien ja muiden asukkaiden sekä paikallisten instituutioiden (esim. sosiaalitoimistot, työvoimatoimistot, KELA, kansalaisjärjestöt) välisissä arjen kohtaamisissa. Johanna Hiitola ja Iida Kauhanen tutkivat, miten pakolaiset ja yksin tulleet alaikäiset rakentavat elämäänsä Suomessa pitkällä aikavälillä; miten he löytävät (tai eivät löydä) pysyvän kodin, työ- tai koulutuspaikan tai suunnan elämälleen, muodostavat (tai katkaisevat) läheisiä suhteita, löytävät yhteisöjä ja paikkoja, joihin kiinnittyä, ja lopulta vanhenevat ja muistelevat elämänpolkuaan. Zeinab Karimi tutkii Suomeen muuttaneita korkeasti koulutettuja pakolaisia ja analysoi heidän elämänkulkuaan maahantulon jälkeen. Eveliina Lyytinen tarkastelee, miten paperittomien siirtolaisten institutionaalinen (epä)luottamus kehittyy paikallisissa instituutioissa tapahtuvien kohtaamisten kautta ja miten kansalaisjärjestöt voisivat tukea paperittomien luottamusta instituutioita kohtaan. Liselott Sundbäck tarkastelee, miten kansalaisjärjestöt muokkaavat pakkomuuttajien institutionaalista luottamusta. Lisäksi hän tutkii kansalaisjärjestöjen tarjoamien yhteiskuntaorientaatio-kurssien roolia institutionaalisen luottamuksen muokkaamisessa.

Toisessa temaattisessa kokonaisuudessa tarkastellaan paikkasidonnaisia sosiaalisia suhteita ja sosiaalisen (epä)luottamuksen kehittymistä. Johanna Leinonen tutkii kotivanhempien sosiaalisia verkostoja paikallisyhteisöissä ja luottamuksen - tai epäluottamuksen - merkitystä verkostojen muodostumisessa. Tutkimukseen kutsutaan mahdollisimman monimuotoisia perheitä (eri sukupuolia edustavat vanhemmat, yksinhuoltajat ja kahden vanhemman perheet sekä maahanmuuttotaustaiset vanhemmat ja vanhemmat, joilla tätä taustaa ei ole). Eveliina Lyytinen tutkii, miten Turussa asuvat pakkomuuttotaustaiset ja ei-maahanmuuttajataustaiset vanhukset suhtautuvat sosiaaliseen luottamukseen ja moninaisuuteen. Elina Turjanmaa keskittyy ryhmien väliseen luottamukseen monietnisissä, monikielisissä ja monikulttuurisissa nuorisokeskuksissa aikaa viettävien nuorten keskuudessa. Hän on kiinnostunut siitä, miten arjen kohtaamiset luovat ryhmien välistä (epä)luottamusta. Leinosen, Lyytisen ja Turjanmaan tutkimukset selvittävät yhdessä, miten voimme edistää erilaisista taustoista tulevien ja eri elämänvaiheissa olevien sosiaalista luottamusta ryhmien sisäisissä/välisissä suhteissa sekä sukupolvisuhteissa.

Ensisijaiset yhteistyökumppanit

Global Social Work Finland; Monikulttuurikeskus Villa Victor, Oulun kaupunki; Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (MONIerko); paikalliset koulut ja kirjastot.

Tutkijat

Johanna Hiitola, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
Zeinab Karimi, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
Iida Kauhanen, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
Johanna Leinonen, historia, Oulun yliopisto
Eveliina Lyytinen, Siirtolaisuusinstituutti
Liselott Sundbäck, sosiaalipolitiikka, Åbo Akademi
Elina Turjanmaa, historia, Oulun yliopisto