TP 5 Luottamus arjen kohtaamisissa
Työpaketin 5 johtaja

Seija Jalagin, Oulun yliopisto, seija.jalagin@oulu.fi,
+358 40 778 9021

Tietoa työpaketista

Työpaketissa 5 lähestytään kaksisuuntaista kotoutumista tutkimalla erilaisista taustoista tulevien ihmisten arjen kohtaamisia paikallistasolla (esim. Oulussa ja Turussa). Työpaketin tutkijat työskentelevät kahdessa oppiaineessa Oulun yliopistossa, historiassa ja sukupuolentutkimuksessa, sekä Siirtolaisuusinstituutissa ja Åbo Akademissa. Paikkasidonnaiset vuorovaikutussuhteet ovat avainasemassa sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen kehittymisessä. Työpaketissa keskitytään emotionaalisiin siteisiin sekä sosiaalisiin ja aineellisiin yhteyksiin, joita ihmiset rakentavat paikkaan. Näitä siteitä ja yhteyksiä ja niiden muodostamaa kiintymystä paikkaan (engl. place attachment) pidetään kotoutumisen keskeisinä osatekijöinä. Tutkimus toteutetaan monipaikkaisen etnografian menetelmin. Tieteellisten julkaisujen lisäksi työryhmä julkaisee politiikkasuosituksia sekä järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Työpaketti koostuu kahdesta temaattisesta kokonaisuudesta. Ensimmäisessä tutkitaan luottamuksen rakentumista ja paikkaan kiinnittymistä pakkomuuttajien ja muiden asukkaiden sekä paikallisten instituutioiden (esim. sosiaalitoimistot, työvoimatoimistot, KELA, kansalaisjärjestöt) välisissä arjen kohtaamisissa. Johanna Hiitola ja Iida Kauhanen tutkivat, miten pakolaiset ja yksin tulleet alaikäiset rakentavat elämäänsä Suomessa pitkällä aikavälillä; miten he löytävät (tai eivät löydä) pysyvän kodin, työ- tai koulutuspaikan tai suunnan elämälleen, muodostavat (tai katkaisevat) läheisiä suhteita, löytävät yhteisöjä ja paikkoja, joihin kiinnittyä, ja lopulta vanhenevat ja muistelevat elämänpolkuaan. Zeinab Karimi tutkii Suomeen muuttaneita korkeasti koulutettuja pakolaisia ja analysoi heidän elämänkulkuaan maahantulon jälkeen. Liselott Sundbäck tarkastelee, miten kansalaisjärjestöt muokkaavat pakkomuuttajien institutionaalista luottamusta. Lisäksi hän tutkii kansalaisjärjestöjen tarjoamien yhteiskuntaorientaatio-kurssien roolia institutionaalisen luottamuksen muokkaamisessa.

Toisessa temaattisessa kokonaisuudessa tarkastellaan paikkasidonnaisia sosiaalisia suhteita ja sosiaalisen (epä)luottamuksen kehittymistä. Eveliina Lyytinen tutkii, miten Turussa asuvat pakkomuuttotaustaiset ja ei-maahanmuuttajataustaiset vanhukset suhtautuvat sosiaaliseen luottamukseen ja moninaisuuteen. Elina Turjanmaa keskittyy monikansallisissa, monikielisissä ja monikulttuurisissa nuorisokeskuksissa viettävien nuorten kokemaan ryhmien väliseen luottamukseen. Hän on kiinnostunut tavoista, joilla jokapäiväiset kohtaamiset luovat ryhmien välistä (epä)luottamusta. Tämän tutkimuksen kahdessa tapaustutkimuksessa selvitetään, miten voimme edistää sosiaalista luottamusta ryhmien sisäisissä ja sukupolvien välisissä suhteissa eri taustoista tulevien ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten välillä. Seija Jalagin tutkii Suomen pakolaispolitiikan työhön ja perheeseen liittyviä periaatteita 1920-1940-luvuilla ja sen vaikutusta Venäjältä tulleiden pakolaisten asemaan. Hän tutkii pitkän aikavälin ja tilannekohtaisten motiivien vaikutuksia historiallisessa ja nykyisessä maahanmuuttopolitiikassa.

Ensisijaiset yhteistyökumppanit

Global Social Work Finland; Monikulttuurikeskus Villa Victor, Oulun kaupunki; Monikulttuurisuuden asiantuntijoiden koulutusohjelma (MONIerko); paikalliset nuorisokeskukset, koulut ja kirjastot.

Tutkijat

Johanna Hiitola, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
Zeinab Karimi, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
Iida Kauhanen, sukupuolentutkimus, Oulun yliopisto
Venla Koivulahta, historia, Oulun yliopisto

Seija Jalagin, historia, Oulun yliopisto

Eveliina Lyytinen, Siirtolaisuusinstituutti
Liselott Sundbäck, sosiaalipolitiikka, Åbo Akademi
Elina Turjanmaa, historia, Oulun yliopisto