Tutkimus

Tutkimus jakautuu neljään työpakettiin (TP), joissa tutkitaan luottamusta monitieteisesti: luottamus oikeuteen (TP2), luottamus informaatioon (TP3), luottamus työmarkkinoilla (TP4) ja luottamus arjen kohtaamisissa (TP5). Nämä osa-alueet ovat keskeisellä sijalla luottamuksen lisäämisessä ja parempien väestösuhteiden rakentamisessa. Näemme, että hyvien väestösuhteiden kehittäminen on avainasemassa väestönmuutoksen tuomiin haasteisiin vastaamisessa.

Lähestymistapa

Mobile Futures korostaa sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen merkitystä hyvien väestösuhteiden kehittämisessä. Hyödynnämme hankkeessa kriittistä kotoutumisen tutkimusta. Se haastaa aikaisempia lähestymistapoja kotoutumiseen, joissa yhteiskunta näyttäytyy neutraalina kotoutumisen “areenana” ja itse kotoutumisprosessi maahanmuuttajien ja heidän perheidensä vastuuna – ja usein myös ongelmana. Mobile Futures korostaa tarvetta lähestyä kotoutumista luottamukseen perustuvana prosessina, joka koskee koko yhteiskuntaa. 

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda käytännön keinoja, joilla työpaketeissa tehty tutkimus voidaan jalkauttaa kotoutumispolitiikkaan ja -käytäntöihin. Hankkeen päätavoitteet ovat: 

 • Edistetään monipuolisempaa kulttuuri- ja työelämää;
 • tunnistaa ja torjua rakenteellista syrjintää ja rasismia;
 • Ja viime kädessä auttaa muuttamaan maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevia julkisia narratiiveja siten, että keskitytään tapoihin, joilla Suomesta voidaan tehdä entistä osallistavampi ja vastaanottavaisempi.
 • WP 2 Trust in Law
  TP 2 Luottamus oikeuteen

  Tässä työpaketissa tutkitaan, miten luottamus rakentuu maahanmuuttolainsäädännön uudistamista koskevissa säädöksissä ja keskusteluissa Suomessa. Lisäksi tutkitaan, miten maahanmuuttajien ja ei-maahanmuttotaustaisten kokemukset oikeusjärjestelmästä vaikuttavat luottamukseen instituutioita kohtaan.

  Lue lisää

 • WP 3 Trust in Information
  TP 3 Luottamus informaatioon

  Tässä työpaketissa tarkastellaan luottamusta informaatioonja asiantuntijatietoon tutkimalla sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen ja maahanmuuttoa koskevien näkemysten välistä suhdetta sekä maahanmuuttajien medialukutaito ja institutionaalisen luottamuksen välistä suhdetta.

  Lue lisää

 • WP 4 Trust in the Labour Market
  TP 4 Luottamus työmarkkinoilla

  Tässä työpaketissa keskitytään luottamuksen rakentamiseen työmarkkinoilla. Lisäksi pyritään tunnistamaan työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää ja rasismia tekemällä tutkimusta työmarkkinoille siirtymässä olevien opiskelijoiden, työelämässä olevien työntekijöiden ja työnantajien keskuudessa.

  Lue lisää

 • WP 5 Trust in Everyday Encounters
  TP 5 Luottamus arjen kohtaamisissa

  Tässä työpaketissa lähestytään kaksisuuntaista kotoutumista tutkimalla erilaisista taustoista tulevien ihmisten arjen kohtaamisia paikallistasolla. Paikkasidonnaiset vuorovaikutussuhteet ovat avainasemassa sosiaalisen ja institutionaalisen luottamuksen kehittymisessä. Työpaketti keskittyy emotionaalisiin siteisiin sekä sosiaalisiin ja aineellisiin yhteyksiin, joita ihmiset rakentavat paikkaan.

  Lue lisää