AP 3 Förtroende för information
Ledare för arbetspaket 3

Gunilla Widén, Åbo Akademi, gunilla.widen@abo.fi, +358 50 4053255

Om arbetspaketet

AP3 kommer att undersöka förtroendet för information och expertkunskap om migration och integration ur två huvudperspektiv. För det första vet vi att information till medborgarna om migration och integration bidrar till att bekämpa fördomar och polarisering. Därför kommer vi att kritiskt undersöka a) hur förtroendet för denna information utvecklas bland medborgarna, b) i vilken utsträckning det kan påverka attityderna till migration och c) hur vi kan främja en bred tillgång till tillförlitlig information om migration och integration.

För det andra vet vi att invandrare behöver olika typer av både formell och informell information om sin integrationsprocess. Men det finns många dolda informationshinder som lätt förbises, men som utgör ett stort hinder för en effektiv integration. De uppenbara hindren är språk eller bristande IT-kunskaper, medan de dolda hindren är kulturella, sociala och känslomässiga, hur vi navigerar i informationslandskapet, hur vi anpassar oss till en ny informationsinfrastruktur eller hur vi klarar av informationsutmaningar som informationsöverbelastning, motstridig information, des- och misinformation osv. Vi måste bättre förstå olika invandrargruppers informationsvanor och hur de påverkar deras förtroende för den information som myndigheterna tillhandahåller, och vi måste också kunna ta fram informationspaket och -tjänster som tar hänsyn till dessa informationsvanor och beteenden.

Det är viktigt med en deltagarmetod för att kunna förstå medborgarnas uppfattning om migrations- och integrationsfrågor och migranternas erfarenheter av information. Vi kommer huvudsakligen att arbeta med intervjuer och workshops, men kommer också inledningsvis att göra en undersökning bland den vuxna befolkningen om deras syn på förtroendet för expertkunskap och deras attityder till migranter och integration. Vad vi vill bidra med:

  • Bättre tillgång till viktig information för migranter för att förbättra deras förmåga att förhålla sig kritiskt till information;
  • Policyrekommendationer baserade på forskningsresultat om invandrares informationsbehov och medborgarnas informationsbeteende i syfte att påverka regeringens informationskampanjer om migration och integration; 
  • Publicering av Media Information Literacy (MIL) Handbook for Integration, som ska användas i formell och informell utbildning; 
  • Förbättrat samarbete mellan MIL-aktörer, så att alla blir medvetna om MIL:s roll i att förbättra integrationen.
Forskare

Khadijah Kainat, Åbo Akademi
Hilda Ruokolainen, Åbo Akademi
Linda Bäckman, Migrationsinstitutet i Finland