AP 5 Förtroende i vardagliga möten
Ledare för arbetspaket 5

Johanna Leinonen, Uleåborgs universitet, johanna.leinonen@oulu.fi,
+358 50 306 6920

Om arbetspaketet

AP5 tar sig an tvåvägsintegration genom att studera vardagliga möten mellan människor med olika bakgrund på olika orter (t.ex. i Uleåborg och Åbo). Forskarna i detta WP arbetar vid Uleåborgs universitet inom två discipliner, historia och genusvetenskap, samt vid Mikgrationsinstitutet och Åbo Akademi. Platsbundna sociala interaktioner spelar en nyckelroll i utvecklingen av förtroende. Arbetsgruppen fokuserar på platsanknytning (de känslomässiga band och sociala och materiella kopplingar som människor bygger upp till en plats) som en viktig komponent i integrationsprocessen. Forskarna använder sig av etnografisk forskning med flera olika delar, inklusive etnografiska intervjuer och vandringsmetoder. Förutom vetenskapliga publikationer kommer arbetsgruppen att producera utbildningstillfällen, diskussionsevenemang och policyrekommendationer.

Arbetspaketet består av två forskningsteman. I det första forskningstemat undersöks förtroendeskapande och platsanknytning genom vardagliga möten mellan tvångsmigranter och andra lokalinvånare samt möten mellan migranter och lokala institutioner (t.ex. socialbyrån, arbetsförmedlingen, KELA, civilsamhälleliga organisationer). Johanna Hiitola och Iida Kauhanen undersöker hur flyktingar och ensamkommande barn bygger upp sina liv i Finland på lång sikt, hur de hittar (eller inte hittar) ett permanent hem, arbete, utbildning eller en riktning i livet, hur de skapar (eller bryter) intima relationer, hittar gemenskaper och platser att knyta sig an till, och slutligen åldras och ser tillbaka på sin livsbana. Zeinab Karimi studerar högtutbildade flyktingar som flyttat till Finland och analyserar deras livsförlopp efter ankomsten. Eveliina Lyytinen undersöker hur papperslösas institutionella förtroende eller misstro utvecklas genom möten med lokala institutioner och hur civilsamhälleliga organisationer kan öka papperslösas institutionella förtroende. Liselott Sundbäck undersöker tredje sektorns roll i att skapa institutionellt förtroende i tvångsmigranters vardag. Sundbäck undersöker också hur kurser i medborgarkunskap som erbjuds av tredje sektorn används för att forma institutionellt förtroende.

Det andra forskningstemat undersöker platsbundna sociala relationer och utvecklingen av socialt förtroende eller misstro. Johanna Leinonen fokuserar på hemmaföräldrar med olika bakgrund (dvs. föräldrar med eller utan invandrarbakgrund, från en- och tvåföräldershushåll samt föräldrar av olika kön) för att undersöka deras sociala nätverk i lokalsamhällen och vilken roll förtroende - eller misstro - spelar för bildandet av dessa nätverk. Eveliina Lyytinen studerar hur äldre personer med och utan invandrarbakgrund i Åbo ser på frågor som rör socialt förtroende och mångfald. Elina Turjanmaa fokuserar på förtroende mellan grupper, bland ungdomar som spenderar tid på multietniska, flerspråkiga och mångkulturella ungdomsgårdar. Hon är intresserad av hur vardagliga möten skapar förtroende eller misstro mellan grupper. Alla tre studier handlar om hur vi kan främja socialt förtroende inom och mellan grupper och generationer, bland människor med olika bakgrund i olika skeden av deras liv.

Huvudsakliga samarbetspartners

Global Social Work Finland; Multikulturella centret Villa Victor, Uleåborgs stad; Utbildningsprogrammet för specialister i mångkulturalism (MONIerko); lokala skolor och bibliotek.

Forskare

Johanna Hiitola, genusvetenskap, Uleåborgs universitet
Zeinab Karimi, genusvetenskap, Uleåborgs universitet
Iida Kauhanen, genusvetenskap, Uleåborgs universitet
Johanna Leinonen, historia, Uleåborgs universitet
Eveliina Lyytinen, Migrationsinstitutet
Liselott Sundbäck, socialpolitik, Åbo Akademi
Elina Turjanmaa, historia, Uleåborgs universitet