AP 2 Förtroende för rätten
Ledare för arbetspaketet

Daniela Alaattinoğlu, Åbo universitet, daniela.alaattinoglu@utu.fi

Om arbetspaketet

I arbetspaket 2 undersöks hur förtroende och misstro överförs och konstrueras i de rättsliga processer som gör det möjligt att flytta och bosätta sig i Finland. Arbetspaketet granskar hur implementeringen av de befintliga nationella rättsliga bestämmelserna och Finlands internationella förpliktelser gällande mänskliga rättigheter sammanflätas med institutionellt förtroende. I arbetspaketet undersöks för det första hur förtroende konstrueras i bestämmelserna och diskussionerna om rättsliga reformer av invandringslagstiftningen i Finland, och för det andra hur migranters och icke-migranters erfarenheter av rättssystemet påverkar förtroendet för institutionerna.

För att undersöka den rättsliga konstruktionen av förtroende i diskurser om invandringslagstiftning, kartlägger och analyserar arbetspaketet de väsentliga förändringarna i invandringslagstiftningen i Finland 1995-2021 med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys. För att kartlägga migranters och icke-migranters förtroende för statliga institutioner analyserar forskarna i arbetspaketet dessutom: i) förhållandet mellan förtroende och institutionella förhållningssätt till nationella lagar och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, och ii) genomför juridisk-etnografisk forskning bland arbetsgivare och migranter.

Huvudsakliga samarbetspartners

Inrikesministeriet, Migrationsverket, ETNO-sekretariatet

Forskare

Yulia Dergacheva, Åbo universitet
Dionysia Kang, Åbo Akademi
Magdalena Kmak, Åbo Akademi-universitetet
Mervi Leppäkorpi, Åbo universitet
Jaana Palander, Migrationsinstitutet
Stephen Phillips, Åbo Akademi